สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะรน

 • นายมีชัย นาวิน
 • ประธานสภาเทศบาลตำบลกะรน • นายสวัสดิ์ พัฒกอ
 • รองประธานสภาเทศบาลตำบลกะรน • นายสมโภชน์ มุขเทียบ
 • สมาชิกสภา • นายอนุรักษ์ แย้มคล้าย
 • สมาชิกสภา • ร.อ.เจด็จ วิชรศรณ์ ร.น.
 • สมาชิกสภา • นายพรชัย ไฝ่งาม
 • สมาชิกสภา • นายจรัญ ศรีสวัสดิ์
 • สมาชิกสภา • นายไพโรจน์ สังข์แก้ว
 • สมาชิกสภา • นายเสฎฐวุฒิ ธรรมวัฒน์
 • สมาชิกสภา • นายกฤษฎา ใจเขียว
 • สมาชิกสภา • นายจรณัฐ สงวนพร
 • สมาชิกสภา • นายคะเน ชูลักษณ์
 • สมาชิกสภา