• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเด็กเยาวชน ระหว่างอายุ 10-16 ปี เข้าร่วมฝึกอบรม เพื่อบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561
14 มีนาคม 2561

เทศบาลตำบลกะรน ร่วมกับวัดกิตติสังฆาราม ขอเชิญเด็กเยาวชน ระหว่างอายุ 10-16 ปี เข้าร่วมฝึกอบรม เพื่อบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561

ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 และบรรพาชาสามเณร ในวันที่ 2 เมษายน 2561 

สมัครได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลกะรน  076-330478

วัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ) ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต