• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.ซอยปฏัก22 ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มกราคม 2561

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ตามที่เทศบาลตำบลกะรน ได้ประกาศเรื่องประกวดราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.ซอยปฏัก22 ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 นั้น