• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาดูแลและรักษาบริเวณหนองหาน,บริเวณวงเวียนกะรนราษฎร์สุขสันต์,บริเวณสนามฟุตบอล และสถานที่อื่นๆ ที่เกียวข้องกับงานสวนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลกะรน
11 มกราคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาดูแลและรักษาบริเวณหนองหาน,บริเวณวงเวียนกะรนราษฎร์สุขสันต์,บริเวณสนามฟุตบอล และสถานที่อื่นๆ ที่เกียวข้องกับงานสวนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลกะรน