• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานการศึกษาค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (ศพด.บ้านกะตะ)
12 ตุลาคม 2560

ตารางแสงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานการศึกษาค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (ศพด.บ้านกะตะ)