• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
6 ตุลาคม 2560

เทศบาลตำบลกะรน ขอประชาสัมพันธ์  การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 คุณสมบัติ 1. เป้็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2501 2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนเทศบาลตำบลกะรน หลักฐานการยื่นขึ้นทะเบียน 1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ธ.กรุงไทย หรือ ธ.ออมสิน) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ **เอกสารทุกฉบับให้ลงลายมือและรับรองสำเนาทุกฉบับ** ยื่นขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 3 เทศบาลตำบลกะรน