• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเล็กเด็กบ้านกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (แก้ไข)
2 ตุลาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเล็กเด็กบ้านกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (แก้ไข)