• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช้งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลกะรน 
28 กันยายน 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช้งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลกะรน