• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะตะ
28 กันยายน 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะตะ