• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)และขอบเขตงาน ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการครูและบุคลากรทางการศึกษา
26 กันยายน 2560