• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ภารโรง พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
7 กันยายน 2560

ประกาศเทศบาลตำบลกะรน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

            ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรอัตรา ตำแหน่ง ภารโรง ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป    จำนวน 1 อัตรา  ให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆาราม  เทศบาลตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และ โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆาราม เทศบาลตำบลกะรน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง สังกัดโรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆาราม  ฉะนั้น อาศัยอำนาจแห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   ข้อ ๑๘,๑๙,๒๐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
  • พนักงานจ้างทั่วไป  โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆาราม  กองการศึกษา

ตำแหน่ง ภารโรง  จำนวน   อัตรา