• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีไทย

เทศบาลตำบลกะรน ร่วมแสดงความยินดีแก่สตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ตำบลกะรนและตำบลต่างๆ ซึ่งรับรางวัลสตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2561 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เนื่องในวันสตรีสากล จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ "โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีไทย"