• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ภาพกิจกรรม
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561  ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกะรน  ชั้น 4