• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ภาพกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลกะรน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2560) เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลกะรน ดำเนินการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกะรน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกะรน ชั้น 4 โดยสมาชิกสภาเทศบาล 12 คน ซึ่งมี นายมีชัย นาวิน ประธานสภาเทศบาลตำบลกะรน ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และนายทวี ทองแช่ม นายกเทศมนตรีตำบลกะรน พร้อมคณะผู้บริหาร ชี้แจงการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกะรน ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่2) และรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2560 สำหรับการประชุมสภาในครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,924,000 บาท