• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ภาพกิจกรรม
ประเพณีลอยกระทง

3 พ.ย.60 เทศบาลตำบลกะรน จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย อันเป็นมรดกของชาติให้คงอยู่กับอนุชนรุ่นหลัง และเพื่อให้เยาวชน ประชาชนในตำบลกะรน เสริมสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมการท่องเที่ยว นำโดย นายทวี ทองแช่ม นายกเทศมนตรีตำบลกะรน เป็นประธานในพิธี นายสมปอง ดาบเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลกะรน, สมาชืกสภาเทศบาลตำบลกะรน,นายราเชน พันทรกิจ ปลัดเทศบาลตำบลกะรน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างตำบลกะรนและประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลกะรน ณ สวนสาธารณะหนองหานตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต