• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทำความสะอาดสันทรายชายหาดตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือเรา Keep Phuket Clean by our hands

วันนี้ 22 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลกะรน จัดกิจกรรมทำความสะอาดสันทรายชายหาดตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือเรา Keep Phuket Clean by our hands เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาดโดยบรูณาการร่วมกันระหว่าง ส่วนราชการ ภาคเอกชน ชุมชนและประชาชน สอดรับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในเรื่องการรักษาความสะอาดตามแผนปฏิบัติการ"ประเทศไทย ไร้ขยะ" ตามแนวทางประชารัฐและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" เพื่อรณรงค์ส่งเสริมภาพลักษณ์จังหวัดภูเก็ตสวยด้วยมือเราในปี พ.ศ.2560 นำโดย นายทวี ทองแช่ม นายกเทศมนตรีตำบลกะรน ,นายอิทธิพร สังข์แก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลกะรน,นายปัณณธร ยอดแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกะรน,ข้าราชการ,พนักงานและลูกจ้าง ร่วมทำความสะอาดบริเวณชายหาดกะรน และสวนสาธารณะคลองบางลา ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต