X
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
นายราเชน พันทรกิจ
ปลัดเทศบาลตำบลกะรน
 
นายทวี ทองแช่ม
นายกเทศมนตรีตำบลกะรน
รู้จักนายก
พัฒนาให้เป็นเมืองในสวน (Garden Village)  เป็นที่น่าอยู่ของประชาชน น่าพักผ่อนของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง

--------- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล ---------