• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
บทบาทหน้าที่

อำนาจหน้าที่  ความรับผิดชอบของหน่วยงานในส่วนราชการ เทศบาลตำบลกะรน

 

สำนักปลัดเทศบาล

    สำนักปลัดเทศบาล    มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ฝ่ายปกครอง  งานการเจ้าหน้าที่  งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  งานทะเบียนราษฎร  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  ดังนี้
งานธุรการ      มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑)  งานสารบรรณของเทศบาล
(๒)  งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
(๓) งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล
(๔)    งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
(๕)    งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(๖)    งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
(๗)    งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(๘)    งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
(๙)    งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน
(๑๐)    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป    มีหน้าที่ควบคุม  ดูแล  และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่  งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
       ๑.๑  งานการเจ้าหน้าที่    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑)  งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
(๒) งานบรรจุแต่งตั้ง  โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
(๓) งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
(๔)  งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง
(๕)    งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
(๖)    งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
(๗)    งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
(๘)    งานพัฒนาบุคลากร เช่น  การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การลาศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา
(๙)    งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้างการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
(๑๐)    งานสวัสดิการพนักงาน / ลูกจ้าง
(๑๑)    งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
(๑๒)    งานแจ้งมติ ก.ท.จ. จังหวัด ให้กองหรือฝ่ายต่างๆ ทราบ
(๑๓)    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

       ๑.๒   งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑)  งานส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาล
(๒)  งานควบคุมกิจการการบริการท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลและหน่วยงานอื่น
(๓)  งานต้อนรับ  แนะนำ  อำนวยความสะดวกและบริการนำเที่ยวรวมทั้งดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว
(๔)    งานประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว  หรือกิจการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและเทศบาล
(๕)    งานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว  ธุรกิจและบริการท่องเที่ยวตลอดจนปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยว  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวใหม่และที่มีอยู่แล้ว
(๖)    งานกำหนดมาตรฐานกฎเกณฑ์การท่องเที่ยว  รวมทั้งตรวจสอบประเมินผลและให้คำแนะนำปรึกษาในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามแผน
(๗)    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


๒.  ฝ่ายปกครอง       มีหน้าที่ควบคุม  ดูแล  และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานทะเบียนราษฎร  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
       ๒.๑  งานทะเบียนราษฎร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑)  งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
(๒)  งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
(๓)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
       ๒.๒  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑)  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(๒)  งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
(๓)  งานวิเคราะห์และพิจารณาทำความเห็น  สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
(๔)    งานตรวจสอบ ควบคุมดูแล ในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและระงับสาธารณภัยต่างๆ
(๕)    งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๖)    งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
(๗)    งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
(๘)    งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๙)    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๓  งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑)  งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด  หาบเร่  แผงลอย รวมทั้งกิจการค้า ที่น่ารังเกียจ  และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๒)    งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ  ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓)    งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะ วางแผน หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
(๔)    งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอ  ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
(๕)    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย