• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
 
ข้อมูลทั่วไป
  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลกะรน
  เทศบาลตําบลกะรน ตั้งอยู่เลขที่1 ถนนกะตะ ตําบลกะรน อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งอยู่ห่าง จากตัวเมืองภูเก็ต ประมาณ 19 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 20 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 14,556 ไร่ ประกอบด้วยชุมชน 5 ชุมชน คือ ชุมชนกะรน ชุมชนบางลา ชุมชนคอกช้าง ชุมชนกะตะ ชุมชนโคก โตนด-กะตะน้อย
  อาณาเขต

  ทิศเหนือ ติดต่อ เทศบาลเมืองป่าตอง อําเภอกะทู้ ทิศใต้ ติดต่อ เทศบาลตําบลราไวย์ อําเภอเมืองภูเก็ต ทิศตะวันออก ติดต่อ เทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมืองภูเก็ต ทิศตะวันตก ติดต่อ ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
  ลักษณะภูมิประเทศ

  พื้นที่ทางทิศใต้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา และที่ราบสูงเชิงเขา พื้นที่ทางด้านทิศตะวันออก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขา ใช้เป็นที่ตั้งชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม ลักษณะภูมิอากาศ มีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนย์สูตร อยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลม มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศร้อนชื้นตลอดปี มี 2 ฤดูคือ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤศจิกายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงสุด 33 องศาเซลเซียส ต่ําสุด 24 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน เริ่ม ตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึง เดือนมีนาคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงสุด 36 องศาเซลเซียส ต่ําสุด 26 องศา เซลเซียส